انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه احداث شبکه جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب روستای شوتاور شهرستان کهگیلویه و بازنگری مطالعات طرح فاضلاب شوتاور