تهیه فهرست مقادیر و طراحی و تهیه نقشه‌های اجرایی روستاهای سطح استان