مطالعات ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد(واحدهای ذخیره لجن)