مطالعات طرح آبرسانی مجتمع شیرین‌دره با استفاده از سرمایه بخش غیردولتی (BOT)