مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع آبرسانی امید (ده جمال) یزد