نظارت کارگاهی و عالیه طرح شبکه جمعآوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیهخانه فاضلاب شهر آشخانه