پروژه های آبرسانی

ردیف نام پروژه کارفرما
1 مطالعات مرحله دوم طرح خط انتقال آب از چاه‌های شماره 7 و 8 به مخزن 1000 شهر راز شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
2 تهیه فهرست مقادیر و طراحی و تهیه نقشه‌های اجرایی روستاهای سطح استان شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
3 مطالعات مرحله اول شناسایی و پایش کمی و کیفی منابع آب حوزه بالادست بند گلستان در راستای تامین قسمتی از آب شرب شهر مشهد مقدس شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
4 مطالعات مرحله اول نیازسنجی و تامین آب شرب روستایی شهرستان کاشمر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
5 مطالعات توجیهی تامین آب شهر تیتکانلو از منابع آب فاروج شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
6 مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آب شهر فاروج شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
7 مطالعات مرحله اول اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر فاروج شرکت آب و فاضلاب  خراسان شمالی
8 مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر ایور شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
9 مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر گرمه شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
10 مطالعات مرحله دوم اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر درق شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
11 مطالعات مرحله اول و دوم انتقال پساب و آب بالا آمده شهر مشهد به غرب آبخوان جهت تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
12 طراحی و متره برآورد پروژه مجتمع زیدرسرانی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
13 بازنگری مطالعات مرحله اول مجتمع آبرسانی روستایی شیرین دره شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
14 مطالعات مرحله دوم مخزن 1000 مترمکعبی تیتکانلو شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
15 مطالعات مرحله دوم خط انتقال تامین آب شهر تیتکانلو شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
16 مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع آبرسانی امید (ده جمال) یزد شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد
17 مطالعات مرحله اول و دوم طرح ابرسانی آب شرب به مادوان شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد
18 خدمات مهندسی و مشاوره پایش کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب مشهد
19 مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع‌آوری و هدایت ابهای سطحی شهر همت‌آباد شهرداری همت‌آباد

پروژه های فاضلاب

ردیف نام پروژه کارفرما
1 مطالعات ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد(واحدهای ذخیره لجن) شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
2 مطالعات مرحله دوم طرح ارتقاء واحدهای پیش تصفیه تصفیه خانه فاضلاب شهر نیشابور (واحدهای پیش تصفیه فاضلاب) شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
3 بازنگری مطالعات مرحله اول طرح تصفیه خانه مشترک شهرهای گرمه و جاجرم شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
4 بازنگری مطالعات طرح فاضلاب روستای شوتاور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد
5 مطالعات مرحله دوم طرح شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
6 انجام خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه احداث شبکه جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب روستای شوتاور شهرستان کهگیلویه و بازنگری مطالعات طرح فاضلاب شوتاور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد
7 مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب طبر شهرستان جاجرم) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی
8 مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) طرح شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
9 نظارت کارگاهی و عالیه طرح شبکه جمعآوری، ایستگاه پمپاژ و تصفیهخانه فاضلاب شهر آشخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

پروژه های محیط زیست

ردیف نام پروژه کارفرما
1 مطالعات طرح مدیریت منطقه حفاظت شده دربادام مرحله توجیهی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
2 تهیه برنامه اجرایی پایش و کنترل آلودگی صوتی مشهد شهرداری مشهد

پروژه های ارزیابی اقتصادی طرحها

ردیف نام پروژه کارفرما
1 مطالعات طرح آبرسانی مجتمع شیرین‌دره با استفاده از سرمایه بخش غیردولتی (BOT) شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
2 مطالعاتBOT طرح تصفیه‌خانه فاضلاب مشترک شهر‌های گرمه و جاجرم شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
3 انجام مطالعات ارزیابی مالی و تهیه اسناد مناقصه طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد شرکت آب و فاضلاب مشهد

پروژه های طرح و ساخت

ردیف نام پروژه کارفرما
1 پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان رشتخوار شرکت ساختمانی و راه سازی مرمربتن
2 پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان فیض آباد شرکت ساختمانی و راه سازی مرمربتن
3 تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی فریمان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
4 تصفیه‌خانه فاضلاب کارخانه لبنی نوشین شهریار کارخانه لبنی نوشین شهریار
5 تصفیه فاضلاب کارخانه رب کمالان کشت و صنعت دشت کمالان
6 تصفیه فاضلاب  بیمارستان فلسفی گرگان بیمارستان فلسفی گرگان
7 پیش تصفیه فاضلاب کارخانه آذین چاشنی کارخانه آذین چاشنی
8 پیش تصفیه فاضلاب کارخانه کشت و صنعت نادر کارخانه مشت و صنعت نادر
9 پیش تصفیه فاضلاب کارخانه فولاد گلستان کارخانه فولاد گلستان